Deklaracja dostępności strony internetowej oraz dostępności architektonicznej
Środowiskowego Domu Samopomocy

w  Elblągu,
ul. Zamkowa 16 A

Środowiskowy Dom Samopomocy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.sds.elblag.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-25
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Chuchra.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 55 625 61 60

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy
 • Adres: ul. Zamkowa 16A , 82-300 Elbląg
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 55 6256160

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynki: Zamkowa 16A, Podgórna 1, Traugutta 38

Przy wejściach głównych brak przycisków przywołujących pracownika do kontaktu z osobą niepełnosprawną.

Nie posiadamy głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Przy ul. Zamkowej brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach nie zainstalowano systemu umożliwiającego zdalne, bezpłatne korzystanie z usług tłumacza migowego.

W budynkach znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Brak jest oznaczeń dla osób słabowidzących i niewidomych. 

W budynkach znajdują się widny i platformy umożliwiające przemieszczanie się osób niepełnosprawnych.