ZAPYTANIE OFERTOWE

Środowiskowy Dom Samopomocy

przy ul Zamkowej 16A w Elblągu 

tel. (55) 625 61 60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zwraca się z zapytaniem o cenę robót budowlanych

 o cenę robót budowlanych

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ ROBÓT BUDOWLANYCH

1.      Zamawiający:

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zamkowa 16A, 82 - 300 Elbląg,

NIP: 578 314 01 38, REGON: 385079109, reprezentowany przez Dyrektora Katarzynę Chuchra na podstawie pełnomocnictwa nr 25/2021 z dnia 29 marca 2021 r.

2.      Przedmiot zamówienia

„Remont pokrycia dachowego i instalacji odgromowej w budynku przy ul. Traugutta 38 w Elblągu" 45000000-7 Roboty budowlane 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na:

-         rozebraniu zniszczonego pokrycia dachowego wraz z wywiezieniem zużytych materiałów do utylizacji;

-         naprawie pokryć papą termozgrzewalną;

-         przełożeniu dachówki zakładkowej;

-         wykonaniu niezbędnych obróbek dachowych;

-         naprawie kominów i gzymsów;

-         naprawie ślepej podłogi z płyt OSB;

-         wymianie przerdzewiałych rynien na nowe;

-         przebudowie kanału włazowego;

-         odbiciu i uzupełnieniu tynków zewnętrznych z dociepleniem ścian przy dachowych;

-         pracach związanych z instalacją odgromową.

Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie przed przystąpieniem do przygotowania oferty, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac, będących przedmiotem zamówienia.

3.                   Termin realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2024 roku.

4.                   Warunki zamówienia:

Wykonawca musi przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

a)                   posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia;

b)     posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie podpisanego oświadczenia załączonego w formularzu ofertowym. Zamawiający na każdym etapie prowadzonego postępowania może zażądać od Wykonawcy złożenia stosownych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie oraz aktualnej opłaconej polisy ubezpieczeniowej.

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)                   uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)     posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym,

c)                   pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)     pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełnienia podstaw do wykluczenia Wykonawcy nastąpi na podstawie deklaracji braku albo istnienia wyżej wymienionych powiązań w formie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.

5.                   Ustalenie ceny i warunki płatności:

Wszystkie wartości cenowe oraz płatność będą realizowane wyłącznie w złotych polskich podanych cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch znaków po przecinku.

Płatność nastąpi jednorazowo przelewem po odebraniu robót i otrzymaniu faktury.

6.                   Kryteria i sposób oceny oferty:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami ofert:

-                      cena brutto (PLN);

-                      okres gwarancji.

Waga kryterium:

-                      cena - 76%- odpowiada maksymalnej liczbie wartości 76 pkt.

-                      okres gwarancji - 24% - odpowiada maksymalnej wartości 24 pkt.

Uzyskane przez Wykonawcę punkty w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert podlegają zliczeniu. Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać to 100 pkt. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który w ramach ustanowionych kryteriów oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów, liczona jako suma punktów uzyskanych w kryterium cena plus okres gwarancji.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskało taką samą ilość punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, której Wykonawca posiada najniższą cenę, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

W ramach kryterium „cena" przyjmuje się następujący wzór do obliczenia punktowego, tj.:

P=Cn/Cob*W

gdzie:

P-liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „cena";

CN-najniższa zaoferowana cena ofert niepodlegającej odrzuceniu;

CoB-cena zaoferowana w ofercie badanej niepodlegającej odrzuceniu;

W-waga kryterium.

Maksymalną liczbę punktów (76) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów.

Oferty w ramach kryterium „okres gwarancji" będą oceniane w odniesieniu do najdłuższego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia przedstawionego przez Wykonawcę, zastrzegając, że okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę nie może wynosić mniej niż 60 m-cy i nie więcej niż 72 m-cy. Okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę musi zostać podany poprzez wskazanie liczby pełnych miesięcy przy uwzględnieniu następujących zasad oceny punktowej:

G-liczba punktów przyznanych Wykonawcy za okres gwarancji

Za wskazanie okresu gwarancji wynoszącego 60 m-cy Wykonawca otrzyma 0 pkt.

Za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji ponad wymagane 60 m-cy doliczane będzie 2 pkt.

Maksymalny punktowy okres gwarancji wynosi 72 m-ce - 24 pkt.

7.    Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu „OFERTA" - Zał. nr 1.

Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, odręcznie lub na komputerze.

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Oferent zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

-         formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego Zał.nr 1;

-         kosztorys ofertowy - szczegółowy z wykazami składników cenotwórczych (R, Kp, Kz i Z) oraz cenami materiałów zastosowanymi w kosztorysie ofertowym; kosztorys ofertowy ma charakter poglądowy i nie rodzi skutków prawno-finansowych dla stron, a jedyną ceną wiążącą Oferenta jest kwota wpisana w formularz ofertowy;

-         zaakceptowany parafką wzór umowy - Zał. nr 2;

-         podpisaną klauzulę informacyjną - Zał. nr 3;

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisów w każdym miejscu dokonania zmiany.

8.                   Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:

-     osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zamkowa 16 A, 82-300 Elbląg, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczątką Oferenta, z napisem „Remont pokrycia dachowego i instalacji odgromowej w budynku ul. Traugutta 38 w Elblągu";

-     za pośrednictwem operatora pocztowego/kuriera na adres Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zamkowa 16 A, 82-300 Elbląg, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczątką Oferenta, z napisem „Remont pokrycia dachowego i instalacji odgromowej w budynku ul. Traugutta 38 w Elblągu";

-     za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając skan podpisanych dokumentów na adres: sekretariat(j5)sds.elblag.pl.

Na potrzeby niniejszego postępowania oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej wywiera skutki takie jak oferta złożona z zachowaniem formy pisemnej.

Ofertę należy złożyć w terminie do 09.07.2024 roku do godz. 10.00.

Liczy się data i godzina wpływu oferty do ŚDS. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

9.     Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

10.               Zamawiający odrzuci oferty:

-                      nie spełniające wymogów formalnych określonych w zapytaniu;

-                      złożone przez Wykonawców podlegających wykluczeniu lub nie spełniających warunków;

-                      zawierające informacje niezgodne ze stanem faktycznym;

-                      podpisane przez osoby nieupoważnione;

-                      nieważne z innych przyczyn.

11.               O wyborze oferty zostaną powiadomieni wszyscy Oferenci drogą elektroniczną bądź pocztową.

12.               Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany z ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W tym terminie Zamawiający może zawrzeć umowę w przedmiocie zapytania ofertowego w oparciu o cenę zaproponowaną w ofercie.

13.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania  w każdym czasie bez podawania przyczyny.

14. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach dotyczących  niniejszego zamówienia jest:  Katarzyna Chuchra-tel. (55) 625 61 60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Załączniki: